EDUCATIONAL GOALS OF THE UNIVERSITY OF MALAYA

Educational Goals of the University of Malaya

 

Graduates of the University of Malaya will be able to:

1. Demonstrate knowledge and skills in their field of study, appropriate  research and professional practices, and the processes of critical thinking, creative thinking, and problem solving.

 

2. Use effective methods including contemporary technology to manage  information, to achieve diverse professional goals aligned with professional  standards and make decisions based on appropriate data and information.

 

3. Engage in continuous self-improvement and professional growth,  support the professional development of others, and display positive  leadership and professional behaviours and disposition for effective  practice.

           

4. Communicate effectively with other professionals, and the community, and project a coherent vision of social responsibilities.

 

5. Appreciate and continue to be guided by the University's core values  of integrity, respect, academic freedom, open-mindedness, accountability,  professionalism, meritocracy, teamwork, creativity and social  responsibility.

_____________________________________________________________________________________________

 

Matlamat Pendidikan Universiti Malaya

 

Siswazah Universiti Malaya akan berkeupayaan untuk:

1. Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengajian mereka, penyelidikan dan amalan profesional yang bersesuaian serta proses-proses pemikiran kritis, pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah.

2. Menggunakan kaedah yang berkesan termasuk teknologi semasa untuk mengurus maklumat, untuk mencapai kepelbagaian matlamat profesional selaras dengan piawaian profesional serta membuat keputusan berdasarkan data dan maklumat yang sesuai.

3. Melibatkan diri dalam pembangunan kendiri dan pembangunan profesional secara berterusan, menyokong pembangunan profesional orang lain dan menunjukkan sikap kepemimpinan dan profesional yang positif serta berbudi pekerti bagi amalan yang berkesan.

4. Berkomunikasi secara berkesan dengan ahli profesional yang lain, masyarakat dan mempamerkan wawasan jelas terhadap tanggungjawab sosial.

5. Menghayati dan sentiasa berpandukan nilai-nilai teras Universiti Malaya iaitu integriti, hormat, kebebasan akademik, berfikiran terbuka, kebertanggungjawaban, profesionalisme, meritokrasi, semangat kerja berpasukan, kreativiti dan tanggungjawab sosial.